Podporuje mojeID

GDPR » Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Název firmy: Miroslav Turek - Truhlářské potřeby

Sídlo: Na Vyhlídce 243/8 Děhylov 747 94

zapsán v živnostenském rejstříku: živnostenský úřad 72930 Ostrava, Prokešovo náměstí 8 čj.ZURZP/10819/11/VAM/3

IČO: 750 28 654

DIČ: CZ7712055197

e-mail: potrebyprostolare@seznam.cz

mob.: 604 899 565

 

dále jen „Správce“

 

Vážení klienti, abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Tímto Vás v souladu s čl. 12 GDPR informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech. K tomu sdělujeme:

 

 

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.

 • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy (vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací) nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

 • Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, titul, adresu sídla nebo místa podnikání, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ.

 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

 • Dalším důvodem zpracování osobních údajů správcem je splnění právní povinnosti zejména ze strany úřadů a institucí.

 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

 • Abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme Vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je oprávněný zájem správce s výjimkou námitky subjektu. Ze strany subjektu údajů lze vznést námitku.

 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného přímého zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

 • Správce přijal technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

   

   

   

  V Ostravě, dne 24.5.2018